UG Budućnost

Udruženje građana "Budućnost" je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece.

Online savjetovalište

Online savjetovalište

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

U pripremi

U pripremi

Članovi i članice udruženja građana „Budućnost“ danas su, zajedno sa volonterima, obilježili 18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima.

U okviru obilježavanja ovog međunarodnog događaja organizovali smo okrugli sto sa predstavnicima nevladinih organizacija, institucija i savjeta roditelja na kojem smo razgovarali o opasnostima, oblicima i načinima trgovine ljudima, te smo definisali aktivnosti prevencije i sankcije kada je ova oblast u pitanju.

Pored okruglog stola organizovan je i događaj na glavnom gradskom trgu pod nazivom „Hajde da razgovaramo o trgovini ljudima“ na kojem je učestvovalo nekoliko volontera i volonterki udruženja koji su bili različito obučeni (srednjoškolci, prosjaci, radnici...), kako bi na jedan inovativan i zanimljiv način prikazali da svako od nas može biti žrtva trgovine ljudima bez obzira na dob, pol, profil ili status.

Uporedo sa pomenutim aktivnostima, postavili smo i štand za kojim su članice UG „Budućnost“ razgovararale sa građanima i građankama o problemu trgovine ljudima.

Cilj nam je bio da direktnim kontaktom sa građanima i građankama razgovaramo o problemu, kako bi se upoznali sa načinima trgovine ljudima, te samim tim i preventivno djelovali. Zadovoljni smo odzivom i interakcijom sa građanima Modriče i uspjeli smo da na jedan veoma zanimljiv način dopremo do svijesti građana o ovom problemu koji danas obilježava cijela Evropa. Nakon razgovora, građanima smo poklonili šolje za kafu koje su bile ispisane porukama na temu trgovine ljudima“, saopšteno je iz UG „Budućnost“.

18. oktobar Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, pored UG Budućnost obilježile su i organizacije: MFS-EMMAUS, Zemlja djece u BiH, Medica, Novi put, Otaharin, Lara, UŽ "Maja", UŽ "Most", UŽ "Goraždanke", UG "Žena BiH", Centar za pravnu pomoć iz Zenice, UŽR "Bolja budućnost", UŽ "Derventa", „Nova generacija“ i Fondacija "Udružene žene".

Trgovina ljudima označava upotrebu sile, prijetnje upotrebe sile ili druge oblike prinude, otmice, prevare, obmane, zloupotrebe vlasti, uticaja, položaja bespomoćnosti, davanja ili primanja isplata i drugih koristi kako bi se privolilo lice koje ima kontrolu nad drugim licem da vrbuje, preveze, preda, sakrije ili primi lice u svrhu iskorištavanja prostitucijom drugog lica, drugih oblika seksualnog iskorištavanja, prisilnog rada i usluga, ropstva i njemu sličnog odnosa, služenja, odstranjivanja dijelova ljudskog tijela ili drugog iskorištavanja. Izraz trgovina ljudima isto tako obuhvata sljedeće pojmove krivičnih djela koja su predviđena Krivičnim zakonom BiH: zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu; i međunarodno vrbovanje radi prostitucije.

Takođe obuhvata krivična djela trgovine ljudima koja su predviđena krivičnim zakonima oba entiteta i Brčko Distrikta BiH radi vršenja prostitucije, iskorištavanje djece u svrhu pornografije, proizvodnje i prikazivanja dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Ovogodišnja radionica Evropske mreže za rad sa počiniocima nasilja (Work With Perpetrators European Network) održava se u Krakovu u Poljskoj i prisustvuje joj veliki broj nevladinih organizacija i institucija koje se bave problemima nasilja u porodici iz raznih dijelova Evrope.

Tema ovogodišnje trodnevne radionice je "Standardi kvaliteta za rad sa počiniocima".

Članovi i članice udruženja građana "Budućnost" učestvovali su na predavanjima stručnjaka nadvanaest različitih radionica i edukovali se o etičkim i pravnim odgovornostima, kompetenciji osoblja, partnerskoj podršci i pitanjima sigurnosti, porodičnim terapijama, terapijama za parove i medijacijskim pitanjima, o podršci koju prmaju pružaoci usluga, principima u tretmanu procjene muškaraca koji koriste nasilje nad partericama...

Na jednoj od radionica koja se odnosila na pravne i etičke odgovornosti, u razgovoru sa ostalim učesnicima došli smo do zaključka da zemlje Balkana imaju manje više slične probleme kada je rad sa počiniocima u pitanju, ali i kada je riječ o implementaciji važećih zakona i ratifikovanih konvencija među kojima je i Istanbulska konvencija, te da ćemo tim pitanjima morati da posvetimo više pažnje u budućnosti.

 

Članovi udruženja građana "Budućnost" juče su prisustvovali sastanku sa partnerskim organizacijama iz Tuzle, Tirane i Skadra.

Sastanak je održan u Poljskoj na inicijativu zajedničkog donatora IAMANEH, a glavna tema sastanka bila je rad sa počiniocima nasilja i različite metodologije rada dvije pomenute zemlje.

Na nešto više od dva sata razgovora kolege iz Albanije imale su priliku da se bolje upoznaju sa grupnim terapijskim radom sa počiniocima nasilja, s obzirom da taj metod rada još uvijek nije zaživio u Albaniji. Mi smo imali priliku da čujemo iz prve ruke koje su to metode rada koje se koriste u radu sa zatvorenicima počiniocima nasilja, s obzirom da su individualne terapije kolega iz Tirane u velikom djelu vezane upravo za rad sa osuđenim počiniocima nasilja koji se već nalaze u zatvoru ili sa onima koji su u pritvoru i čekaju presudu.

Sastanak je bio veoma koristan za sve učesnike, a sljedeće viđenje dogovoreno je za novembar u Albaniji.

Direktorica UG "Budućnost" Gordana Vidović na jučerašnjem sastanku takođe je predložila studijsku posjetu na proljeće kako bi se kolege iz Albanije na licu mjesta uvjerile kako zaposleni u Muškom centru Modriča rade sa počiniocima nasilja.

„Invstiranje za djecu“ je projekat, podržan od strane međunarodne organizacije „Save the Children“, koji provodi UG „Budućnost“ u saradnji sa partnerskim organizacijama „Naša djeca“ Zenica, „Zdravo da ste“ Banjaluka i „Naša djeca“ Sarajevo.

U sklopu ovog projekta, jedna od aktivnosti bila je i izrada Lokalnog akcionog plana za djecu, koja je započela potpisivanjem Memoranduma o saradnji sa Opštinom Modriča 23.09.2015.godine. Na osnovu ovog dokumenta, Načelnik opštine Modriča imenovao je Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za djecu u opštini Modriča, a na 27. sjednici Skupštine opštine Modriča je usvojen Prijedlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za djecu na području opštine Modriča za srednjoročni period. Opština Modriča je svojim Rješenjem od 28.10.2015.godine imenovala i Radnu grupu, koju čine predstavnici institucija koje u svojim nadležnostima imaju određeni vid brige o djeci, kao i predstavnici Opštine Modriča i predstavnici UG „Budućnost“.  Lokalni akcioni plan, koji je trebalo da bude dostavnjen na razmatranje i redovnu skupštinsku raspravu, još u maju 2016. godine, dva puta je povučen sa dnevnog reda Skupštine na doradu, a do danas još nije završen i stavljen u redovnu skupštinsku proceduru.

Imajući na umu da ovaj dokument nosi odgovornost, ne samo prema odraslim građanima ove opštine, nego i prema djeci, ostaje nam nada da će prednacrt ovog dokumenta doći pred odbornike i odbornice prije završetka 2016.godine. Kad govorimo o odgovornosti prema djeci, poseban osvrt je na djecu, koja su radila istraživanje o potrbama djece sa njihovim vršnjacima i koja su utoršila vrijeme i trud na prikupljanje podataka za istraživanje, na kojima je bazirana izrada prednacrta LAP-a.

Metodologija istraživanja i istraživačke tehnike, kao što su upitnici i fokus-grupe, obuhvatile su ukupno 140 osoba, od čega je 120 djece i 20 odraslih osoba – predstavnika institucija i roditelja djece. Broj djece uključen u ovaj projekat i istraživanje nije mali. No, ovdje broj nije bitan. Bitna je poruka koju šaljemo djeci, makar to bilo i jedno dijete.


Cjelokupnu radnu verziju Lokalnog akcionog plana za djecu možete pogledati ovdje:

Lokalni akcioni plan za djecu