UG Budućnost

Udruženje građana "Budućnost" je organizacija civilnog društva koja afirmativnom akcijom podržava i potiče izgradnju demokratskog društva i zalaže se za ostvarivanje prava i interesa svih marginalizovanih grupa, naročito žena i djece.

Online savjetovalište

Online savjetovalište

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

U pripremi

U pripremi

Predstavnice Udruženja građana „Budućnost“ Modriča održale su proteklog vikenda trodnevnu radionicu sa predstavnicima/ama institucija iz opština Domaljevac-Šamac, Vukosavlje i Šamac na kojoj se radilo na izradi „Strategije informisanja javnosti i podizanja svijesti građana o ulozi i mjestu Civilne zaštite u lokalnim zajednicama”.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Uspostavljanjem održivih modela saradnje i koordinacije – do efikasnijeg sistema zaštite i oporavka zajednica pogođenih poplavama“ koji se provodi u pomenute tri opštine. Učesnici radionice bili su predstavnici i predstavnice zakonodavne i izvršne vlasti, obrazovanja, zdravstva, kao i mediji iz sve tri opštine, koji su zajedničkim snagama ukazivali na propuste, dobre strane, ali i mogućnosti koje su nam na raspolaganju, kako nam se katastrofalne poplave iz 2014. godine više ne bi ponovile.

„Razgovarali smo o dobrim i lošim stranama komunikacije u odnosu građani-institucije-mediji prilikom poplava iz 2014. godine, a opšti utisak svih učesnika bio je da je veliki broj dezinformacija doveo do panike i nepromišljenih poteza građana, te da se na tom segmentu mora puno više raditi. Ono što je zaključeno takođe, jeste da se mora napraviti detaljan plan, ali i imenovati osobe nadležne za davanje izjava, kako bi se spriječile loše situacije iz pomenute 2014. godine. Svi učesnici radionice dali su svoje prijedloge i smjernice za izradu Strategije koja će  se, nakon što bude završena, naći pred odbornicima na sjednicama skupština sve tri opštine, učesnice pomenutog projekta“, rekla je direktorica UG „Budućnost“ Gordana Vidović.

Projekat je podržala Evropska unija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorica Udruženja građana "Budućnost" Gordana Vidović i Dajana Ilić PR i koordinatorka projekta "Korak bliže ka zaustavljanju nasilja u porodici/ Psiho-socijalni tretman počinilaca nasilja", koji se provodi u partnerstvu sa UG "Vive žene" Tuzla, održale su juče sastanke sa predstavnicima instucija u opštinama Sokolac i Rogatica kako bi prezentovale pomenuti projekat i razgovarale o pokretanju tretmanskog centra za rad sa počiniocima nasilja u regiji Istočno Sarajevo.

S obzirom da je cilj pojekta da se osnaže sistemi intervencija vezanih za slučajeve rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa počiniocima nasilja, kao i da se osigura dugoročna promjena za žrtve nasilja u opštinama u kojima se provodi projekat, drago nam je što smo naišli na saradnju predstavnika institucija sa kojima smo održali sastanke.

Glavni problem kojim se ovaj projekat želi baviti jeste nedostatak provođenja psiho-socijalnog tretmana počinilaca. Aktivnosti u ovom području su još uvijek sporadične i zavise od regije ili kantona. Što se tiče Republike Srpske,regija Doboj-Modriča je najaktivnija u tom pogledu, jer se psiho-socijalni tretman počinilaca nasilja provodi u okviru Muškog centra u Modriči. Nažalost, sudovi još uvijek rijetko nameću mjeru zaštite psiho-socijalni tretman počinilaca, što bi u velikoj mjeri doprinjelo osnaživanju sistema intervencija za slučajeve rodno zasnovanog nasilja, kao i dugoročna promjena za žrtve nasilja.

Projekat „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ provodi se u dvije regije Bijeljinska (Milići, Bratunac i Srebrenica) i regiji Istočno Sarajevo (Sokolac, Rogatica i Višegrad). Projekat su podržale su organizacije IAMANEH i UN Women.

Gordana Vidović, direktorka UG „Budućnost“ i Dajana Ilić, koordinatorka projekta „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ koji se provodi u partnerstvu sa UG "Vive žene" Tuzla, održale su juče sastanak sa predstavnicima Suda, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja i Centra za mentalno zdravlje u Višegradu kako bi predstavnicima ovih institucija predstavile pomenuti projekat, ali i dogovorile saradnju i aktivno učešče u uspostavljanju multidisciplinarnog tima koji će provoditi psihosocijalni tretman sa počiniocima nasilja.

 „Višegrad je pokazao izuzetnu spremnost za saradnju i zadovoljni smo što ćemo u ovoj opštini, zahvaljujući nizu stručnjaka, ove godine da započnemo psihosocijalni tretman počinilaca nasilja i što će tretman provoditi edukovani profesionalci. Naš glavni cilj je uspostavljanje održivih lokalnih mehanizama za provođenje i praćenje psihosocijalnog tretmana sa počiniocima nasilja, kroz uspostavljanje multidisciplinarnih timova u dvije regije u kojima se provodi ovaj projekat, a to su Bijeljinska regija (Milići, Bratunac i Srebrenica) i regija Istočno Sarajevo (Višegrad, Rogatica i Sokolac). Ovo je bio prvi sastanak sa stručnjacima u Višegradu, sada slijede sastanci u Rogatici i Sokocu“, rekla je Dajana Ilić.

Projekat „Korak bliže do eliminacije nasilja u porodici / Psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja“ podržale su organizacije IAMANEH i UN Women.

 

 

 

Udruženje građana “Budućnost” Modriča u partnerstvu sa Bolnicom za hroničnu psihijatriju iz Modriče od 1. februara 2016. godine provodilo je projekat pod nazivom “Inicijativa za razvoj zaštićenog stanovanja za lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice”, a posljednja aktivnost navedenog projekta je konferencija koja je okupila veliki broj predstavnika relevantnih institucija.

Cilj konferencije bio je prezentovanje dobrih primjera prakse modela zaštićenog stanovanja/stanovanja uz podršku, te predstavljanje rezultata Analize kapaciteta lokalnih zajednica za provođenje modela zaštićenog stanovanja lica sa mentalnim teškoćama kroz male kućne zajednice, kao i Projekta mentalnog zdravlja u BiH čija je uloga osnaživanje kapaciteta centara za zaštitu mentalnog zdravlja i uopšte sveobuhvatnije podrške oboljelima.

Nakon diskusije i iznošenja problema sa kojima se suočavaju stručnjaci u radu sa licima sa mentalnim teškoćama dogovoreno je da se zajednički djeluje u pravcu izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti kod nadležnog Ministarstva.

„Tokom rada na projektu i izrade situacione analize nedvosmisleno je prepoznata potreba za uvođenjem modela zaštićenog stanovanja kao jednog od najboljih načina zbrinjavanja hroničnih duševnih bolesnika. To pokazuju i pozitivni primjeri kroz postojeću zaštićenu kuću koja aktuelno funkcioniše u sklopu Bolnice za hroničnu psihijatriju u Modriči kao i izuzetno pozitivna iskustva zaštićene kuće u Doboju, koja je nažalost ugašena zbog nedostatka finansijskih sredstava. Pozitivno je i daje nadu da će inicijativa koju je pokrenuo ovaj projekat da zaživi i da rezultate i u praksi u smislu osnivanja što većeg broja zaštićenih kuća, to što je većina stručnjaka anketiranih kroz ovaj projekat,  pokazala spremnost da na razne načine pruži podršku osnivanju i funkcionisanju zaštićenog stanovanja u njihovim lokalnim zajednicama“, rekla je dr Violeta Jakovljević psihijatrica u Bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča.

Projekat je podržan od strane američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) kroz program podrške marginalizovanim grupama, a njegov glavni cilj je destigmatizacija psihički bolesnog čovjeka, koji uz svoju bolest može da živi jedan kvalitetan život kao dio društva iz kojeg je potekao. Cilj projekta je i uvezivanje institucija kao što su centri za socijalni rad i centri za mentalno zdravlje, te opštine, radi razvijanja adekvatnog modela trajne brige o osobama sa mentalnim teškoćama.

Projekat se realizovao u 12 opština: Modriča, Vukosavlje, Derventa, Brod, Doboj, Teslić, Petrovo i Šamac, zatim Odžak, Orašje i Gradačac, te u Brčko distriktu.